Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland Luxembourg Hungary

Čištění zaolejovaných okují

Zařízení pro odolejování okují a okujových kalů

Využívání okují a okujových kalů v hutích bylo omezené, neboť tyto kovonosné materiály (odpady) obsahují olej. Proto bylo v roce 1999 vyvinuto a realizováno speciální technologické zařízení založené na nízkoteplotní desorpci (NTD). Okuje a okujové kaly jsou upravovány na konečný obsah olejů menší než 0,1 % hm., přičemž nevzniká žádný kapalný nebo pevný odpad. Nebezpečný odpad je tedy přepracován na surovinu pro výrobu surového železa při respektování všech ekologických požadavků, o čemž svědčí obdržené integrované povolení. Toto řešení je ekologickou i ekonomickou výhodou.

Předpoklady a nutné podmínky pro zpracování zaolejovaných okují:

1. Ke zpracování jsou tyto druhy odpadů:

– 10 02 10 – okuje z válcování

– 10 02 10* – okuje z válcování znečištěné škodlivinami

– 10 02 11* – odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

– 12 01 18* – kovový kal (brusný kal, honovací kal) obsahující olej, kat. N

– 19 02 06  – kaly z fyzikálně-chemického zpracování neuvedené pod číslem 19 02 05

2. Kvalitativní charakteristika odpadů a limitující parametry:
PCB max. 0,001% hmot. max. 10 mg/kg
TX / Cl [organicky vázaný chlor] max. 0,02% hmot. max. 200 mg/kg
LRX [látky rozpustné v xylenu] max. 10% hmot. max. 100 000 mg/kg
sušina cca 85% hmot. cca 850 000 mg/kg
obsah Fe min. 65% hmot. min. 650 000 mg/kg
granulometrie do 10 mm

Nesmí být přítomny vůbec žádné jiné příměsí jako např.: dřevo, beton, kameny, čisticí vlna apod.

3. Doklady nutné k dodávkám odpadů :

– Evidenční list (viz. příloha č. 26 Vyhlášky č. 383 / 2001 Sb.)

– Protokol analýzy odpadu akreditované laboratoře na výše uvedené parametry. (Lze využít laboratoře Liberty Ostrava a.s.)

4. Cena:

Aby mohly být okuje v Liberty Engineering Products Ostrava s.r.o.  zpracovány, musí je Liberty Engineering Products Ostrava s.r.o. od dodavatele odkoupit. Proto se zvlášť vystavuje kupní smlouva na odkup okují a zvlášť smlouva o dílo na zpracování zaolejovaných okují, které zůstávají dále majetkem Liberty Engineering Products Ostrava s.r.o.

Zpracované okuje mohou být odprodány pouze na Vysoké pece Liberty a.s.

– Cena za odkup okují a za jejich zpracování závisí na:

– četnosti jednotl. dodávek,

– množství v jednotlivých dílčích dodávkách, a tedy i celkovém množství

– způsobu dopravy (doprava sklápěcími auty je vhodnější než po železnici) Nutná konzultace s příjemcem odpadu podle charakteru materiálu.

5. Doprava:

Dopravu si zajišťuje a hradí dodavatel sám (možno sklápěcími auty i po železnici)

Až do roku 1999 se okuje z ocelárny, válcoven, rouroven a Steckelu Liberty Ostrava odvážely na skládku. Od té doby bylo na nově vybudovaném pracovišti NTD, zpracováno přes 166 029 t okují nejen z AMO, ale i od externích dodavatelů (Třinec, Kladno, Vítkovice). Pro představu se jedná o vlak plně naložený okujemi, dlouhý jako silnice z Ostravy do Hranic.

Kontakt:

Zuzana Smatanová

t: +420 595 683 232

f: +420 595 685 044