Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia

Čištění zaolejovaných okují

Zařízení pro odolejování okují a okujových kalů

Využívání okují a okujových kalů v hutích bylo omezené, neboť tyto kovonosné materiály (odpady) obsahují olej. Proto bylo v roce 1999 vyvinuto a realizováno speciální technologické zařízení založené na nízkoteplotní desorpci (NTD). Okuje a okujové kaly jsou upravovány na konečný obsah olejů menší než 0,1 % hm., přičemž nevzniká žádný kapalný nebo pevný odpad. Nebezpečný odpad je tedy přepracován na surovinu pro výrobu surového železa při respektování všech ekologických požadavků, o čemž svědčí obdržené integrované povolení. Toto řešení je ekologickou i ekonomickou výhodou.

Předpoklady a nutné podmínky pro zpracování zaolejovaných okují:

1. Ke zpracování jsou tyto druhy odpadů:

– 10 02 10 – okuje z válcování

– 10 02 10* – okuje z válcování znečištěné škodlivinami

– 10 02 11* – odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

– 12 01 18* – kovový kal (brusný kal, honovací kal) obsahující olej, kat. N

– 19 02 06  – kaly z fyzikálně-chemického zpracování neuvedené pod číslem 19 02 05

2. Kvalitativní charakteristika odpadů a limitující parametry:
PCB max. 0,001% hmot. max. 10 mg/kg
TX / Cl [organicky vázaný chlor] max. 0,02% hmot. max. 200 mg/kg
LRX [látky rozpustné v xylenu] max. 10% hmot. max. 100 000 mg/kg
sušina cca 85% hmot. cca 850 000 mg/kg
obsah Fe min. 65% hmot. min. 650 000 mg/kg
granulometrie do 10 mm

Nesmí být přítomny vůbec žádné jiné příměsí jako např.: dřevo, beton, kameny, čisticí vlna apod.

3. Doklady nutné k dodávkám odpadů :

– Evidenční list (viz. příloha č. 26 Vyhlášky č. 383 / 2001 Sb.)

– Protokol analýzy odpadu akreditované laboratoře na výše uvedené parametry. (Lze využít laboratoře Liberty Ostrava a.s.)

4. Cena:

Aby mohly být okuje v Liberty Engineering Products Ostrava s.r.o.  zpracovány, musí je Liberty Engineering Products Ostrava s.r.o. od dodavatele odkoupit. Proto se zvlášť vystavuje kupní smlouva na odkup okují a zvlášť smlouva o dílo na zpracování zaolejovaných okují, které zůstávají dále majetkem Liberty Engineering Products Ostrava s.r.o.

Zpracované okuje mohou být odprodány pouze na Vysoké pece Liberty a.s.

– Cena za odkup okují a za jejich zpracování závisí na:

– četnosti jednotl. dodávek,

– množství v jednotlivých dílčích dodávkách, a tedy i celkovém množství

– způsobu dopravy (doprava sklápěcími auty je vhodnější než po železnici) Nutná konzultace s příjemcem odpadu podle charakteru materiálu.

5. Doprava:

Dopravu si zajišťuje a hradí dodavatel sám (možno sklápěcími auty i po železnici)

Až do roku 1999 se okuje z ocelárny, válcoven, rouroven a Steckelu Liberty Ostrava odvážely na skládku. Od té doby bylo na nově vybudovaném pracovišti NTD, zpracováno přes 166 029 t okují nejen z AMO, ale i od externích dodavatelů (Třinec, Kladno, Vítkovice). Pro představu se jedná o vlak plně naložený okujemi, dlouhý jako silnice z Ostravy do Hranic.

Kontakt:

Zuzana Smatanová

t: +420 595 683 232

f: +420 595 685 044