Poland | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy North Macedonia Poland Luxembourg Hungary
 • 23 marca, 2022
 • Komunikaty

Ogólne warunki zakupu usług Liberty Częstochowa Sp. z o.o.

Dyrektor Generalny 9 marca 2022 r. wydał Zarządzenie nr 11 w sprawie Ogólnych Warunków Zakupu Usług Liberty Częstochowa Sp. z o.o.

 

Ogólne warunki zakupu usług Liberty Częstochowa Sp. z o.o.

 

DEFINICJE

 1. Oferta – oświadczenie potencjalnego Wykonawcy, określające istotne postanowienia Umowy, której przedmiotem jest wykonanie Usługi na rzecz Zamawiającego, tj. m.in.: dokładne dane Stron, dokładny opis zamawianych Usług, ich ilość, rodzaj, proponowany termin i miejsce odbioru, cenę, formę i termin płatności wynagrodzenia.
 2. OWZU – oznacza niniejsze Ogólne Warunki Zakupu Usług.
 3. Siła wyższa – zdarzenie nadzwyczajne i zewnętrzne, na którego wystąpienie i trwanie Strona nie ma wpływu oraz któremu to zdarzeniu, lub jego skutkom, nie była w stanie zapobiec pomimo dołożenia należytej staranności; za Siłę wyższą w szczególności uważa się klęski żywiołowe, wojnę, zagrożenie wybuchem wojny, rozruchy, zamieszki ludności, działania terrorystyczne, strajki lub inne spory pracownicze (z wyjątkiem sporu, którego zasięg ograniczony jest do Wykonawcy).
 4. Strona – oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę.
 5. Strony – oznacza Zamawiającego i Wykonawcę łącznie.
 6. Umowa – rozumie się przez to zarówno umowę w formie pisemnej, dokumentowej lub elektronicznej z podpisami wszystkich Stron, jak też umowę zawartą w formie oferty/zamówienia, zgodnie z art. 66 i nast. Kodeksu Cywilnego.
 7. Usługa – oznacza przedmiot Umowy, który ma zostać zrealizowany dla potrzeb Zamawiającego przez Wykonawcę, szczegółowo określony w Umowie.
 8. Wykonawca – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która złożyła Ofertę lub świadczy Usługi na rzecz Zamawiającego, na podstawie zawartej pomiędzy Stronami Umowy.
 9. Zamawiający – oznacza Liberty Częstochowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, ul. Kucelińska 22, 42-207 Częstochowa, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000790933, NIP: 5272896355, REGON: 383639455.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu Usług stanowią integralną część wszelkich Umów zawieranych przez Zamawiającego z Wykonawcami, których przedmiotem jest wykonanie Usług na rzecz Zamawiającego.
 2. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami Umowy o OWZU, pierwszeństwo mają zapisy Umowy. Strony mogą również wyłączyć w Umowie stosowanie OWZU w części lub w całości.

 

 • ZAWARCIE UMOWY
 1. Do zawarcia Umowy konieczne jest złożenie przez Strony oświadczeń woli w formie pisemnej, dokumentowej lub elektronicznej. Korespondencja w sprawie warunków umowy może być prowadzona przez Strony za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Przy zakupie Usług o wartości nieprzekraczającej 20 000,00 złotych netto (słownie: dwadzieścia tysięcy), Umowa może zostać zawarta również poprzez złożenie przez Zamawiającego zamówienia poprzez systemy sprzedaży udostępnione przez przedsiębiorców w sieci Internet.

 

 1. PODWYKONASTWO
 2. Wykonanie Umowy z pomocą osób trzecich lub powierzenie wykonania Umowy osobom trzecim, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
 3. Wykonawca odpowiada, jak za własne działania lub zaniechania, za działania i zaniechania osób trzecich, z których pomocą wykonuje Umowę, jak również za działania i zaniechania osób trzecich, którym powierza wykonanie Umowy.
 4. Powierzenie wykonania całości lub części Umowy osobie zawodowo zajmującej się prowadzeniem danej działalności nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wyrządzoną przez taką osobę szkodę.

 

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Cena wskazana w Umowie obejmuje wszelkie podatki, opłaty, cła, opłaty transportowe (zgodnie z uzgodnionymi warunkami) i wszelkie inne opłaty znajdujące zastosowanie do świadczenia Usług danego rodzaju. Cena wskazana w Umowie jest stała, niezmienna i nie będzie korygowana ze względu na jakiekolwiek dodatkowe koszty. Cena stanowi pełne wynagrodzenie Wykonawcy za całkowite, kompletne wykonanie Usługi, zawiera wszelkie wydatki, uwzględnia zysk oraz inne koszty związane z wykonaniem Usługi dla Zamawiającego, a także koszt wszystkich czynności, które są niezbędne do prawidłowego i pełnego zrealizowania Usługi.
 2. Faktury VAT Wykonawca przesyła na adres Zamawiającego wskazany w Umowie lub w formie elektronicznej na adres e-mail: faktury@libertyczestochowa.pl. Faktura VAT musi zostać wystawiona zgodnie z wymogami powszechnie obowiązującego prawa oraz zgodnie z zapisami Umowy. Nieprawidłowe wystawienie faktury VAT przez Wykonawcę powoduje brak powstania wymagalności roszczenia Wykonawcy względem Zamawiającego, nawet jeżeli uzgodniony termin zapłaty już upłynął.
 3. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie wykonanie Usługi stosownie do postanowień Umowy. Wykonawca wystawi fakturę VAT w terminie 7 dni od dnia wykonania, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
 4. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego, który zostanie wskazany na fakturze jest numerem rachunku bankowego Wykonawcy, otwartym w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 5. Za dzień dokonania płatności Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
 6. Dokonanie płatności nie stanowi aktu zrzeczenia się, ani nie powoduje uszczerbku wobec praw Zamawiającego wynikających z Umowy lub innych przepisów.
 7. W przypadku nieterminowej zapłaty Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki za opóźnienie w wysokości zgodnej z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 8. Realizując obowiązek nałożony przez art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy

 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

 1. Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędne możliwości techniczne oraz wiedzę, potrzebne do prawidłowej realizacji Umowy oraz zobowiązuje się wykonać Umowę dochowując najwyższej staranności. Wykonawca jest zobowiązany przy wykonywaniu Umowy stosować się do wytycznych Zamawiającego.
 2. Wykonawca zapewni przez cały okres trwania Umowy odpowiedni nadzór nad wykonywanymi pracami oraz cały niezbędny do wykonania Umowy personel oraz nadzór nad nim.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, w zależności od charakteru i miejsca wykonywania prac, że:
 • osoby, którym powierzył lub zlecił wykonywanie Usług posiadają niezbędne kwalifikacje i umiejętności do wykonywania Usługi oraz posiadają aktualne szkolenia, badania i uprawnienia;
 • zapoznał się z miejscem wykonywania prac związanych z realizacją Usługi;
 • zapoznał się z warunkami realizacji prac związanymi z koniecznością utrzymania ciągłości pracy jednostki organizacyjnej Zamawiającego, na terenie której będą wykonywane Usługi;
 • osoby, którym powierzył lub zlecił wykonywanie Usługi powinny oznakować miejsca i zabezpieczyć urządzenia, na których aktualnie dokonują pracę;
 • będzie stosował się do zasad wynikających ze Zintegrowanego Systemu Zarządzania Zamawiającego;
 • bierze pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów BHP, przeciwpożarowych i zasad ruchu obowiązujących na terenie Zamawiającego przez osoby, którym powierzył lub zlecił wykonywanie Usług,
 • powyższe uwarunkowania uwzględnił przy składaniu Oferty.
 1. Wykonawca zapewni, w zależności od charakteru i miejsca wykonywania prac, we własnym zakresie i na własny koszt:
 • środki i sprzęt ochrony osobistej. Wykonawca zobowiązany jest do tego, aby osoby, którym Wykonawca powierzył lub zlecił wykonywanie Usług, znajdując się na terenie zakładu Zamawiającego używały odzieży z wyraźnym logo Wykonawcy lub nosiły w widocznym miejscu identyfikator z logo Wykonawcy;
 • narzędzia i sprzęt do wykonania prac, w tym środki transportu do przewozu materiałów potrzebnych do wykonania prac, będące w dobrym stanie technicznym i spełniające wymogi powszechnie obowiązującego prawa. Osoby wykonujące prace spawalnicze powinny być wyposażone w kompletne kable spawalnicze lub reduktory, węże i palniki spawalnicze;
 • wykonywanie niezbędnych do prowadzenia prac podestów i rusztowań oraz niezbędnych do prowadzenia prac pomiarów;
 • obsługę suwnic remontowych przy wykonywaniu Usługi.
 1. W przypadku gdy prace związane z realizacją Usług są wykonywane na terenie zakładu Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania miejsca pracy w należytym porządku, a w szczególności jest zobowiązany odpowiednio składować sprzęt i materiały oraz na bieżąco usuwać odpady powstałe w trakcie robót, w tym odpady niebezpieczne w rozumieniu obowiązujących przepisów.

 

 • OBOWIĄZEK WSPÓŁPRACY STRON PRZY REALIZACJI UMOWY

Strony zobowiązują się do ścisłej współpracy przy wykonywaniu Umowy, a w szczególności do wzajemnego i niezwłocznego informowania się o okolicznościach i faktach mogących negatywnie oddziaływać na terminowość i jakość prac składających się realizowaną Usługę.

 

 • PRZESTRZEGANIE PRAWA

Wykonawca przy wykonywaniu Umowy zobowiązany jest do przestrzegania przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Obowiązek ten dotyczy w szczególności takiego projektowania, konstruowania lub wytwarzania, transportu i montażu, aby spełniały one wszelkie wymogi bezpieczeństwa, normy jakości oraz nie naruszały przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska ani praw osób trzecich. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie kary oraz za szkody osobowe i majątkowe wywołane naruszeniem tych przepisów i norm.

 

OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

 1. Wykonawca przy wykonywaniu Umowy jest zobowiązany do:
 • przestrzegania wymagań prawnych dotyczących ochrony środowiska, w szczególności:
 1. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.);
 2. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 poz. 779 z późn. zm.);
 3. ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 poz. 624 z późn. zm.).
 • zapoznania się z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania Zamawiającego.
 1. Zasady gospodarki odpadami.

Wykonawca przy wykonywaniu Umowy na terenie zakładu Zamawiającego zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad:

 • odpady powinny być segregowane i umieszczane w pojemnikach wskazanych przez przedstawiciela jednostki organizacyjnej Zamawiającego, na terenie której prowadzone są prace związane z realizacją Usługi;
 • odpady wytworzone w trakcie prowadzonych prac należy składować wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez przedstawiciela jednostki organizacyjnej Zamawiającego, na terenie której prowadzone są prace związane z realizacją Umowy;
 • zabrania się wrzucania odpadów niebezpiecznych np.: zanieczyszczonej odzieży roboczej, świetlówek, części elektrycznych i elektronicznych, baterii, akumulatorów do kontenerów przeznaczonych na odpady komunalne;
 • jeżeli odpady stanowią własność podmiotu zewnętrznego, nie należy ich wrzucać do pojemników stanowiących własność Zamawiającego;
 • po zakończeniu prac należy bezzwłocznie usunąć odpady z terenu zakładu Zamawiającego i dokładnie uprzątnąć teren, na którym były tymczasowo magazynowane;
 • w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących postępowania z odpadami należy kontaktować się z przedstawicielem jednostki organizacyjnej Zamawiającego, na terenie której są prowadzone prace lub bezpośrednio z Działem BHP i Ochrony Środowiska (telefon: 7908 lub 8135).
 1. Zasady gospodarki wodno-ściekowej i ochrony gruntu.

Wykonawca przy wykonywaniu Umowy na terenie zakładu Zamawiającego zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad:

 • zabrania się wylewania substancji niebezpiecznych w szczególności takich jak: oleje, smary, emulsje, paliwa (benzyna, olej napędowy), rozcieńczalniki, lakiery itp. do instalacji kanalizacyjnych, znajdujących się na terenie zakładu Zamawiającego;
 • osoby, którym Wykonawca powierzył lub zlecił wykonywanie Usług są zobowiązane do zapobiegania przedostaniu się ścieków, w tym substancji niebezpiecznych (np. olejów, emulsji, benzyny, oleju napędowego, rozcieńczalników, farb, lakierów itp.) do gruntu.

W przypadku przedostania się ścieków lub substancji niebezpiecznych do instalacji kanalizacyjnych, znajdujących się na terenie zakładu Zamawiającego lub wystąpienia skażenia gruntu Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zaistniałe zdarzenie i jest zobowiązany do usunięcia wszystkich negatywnych skutków tego zdarzenia.

Każdy przypadek przedostania się ścieków lub substancji niebezpiecznych do instalacji kanalizacyjnych lub wystąpienia skażenia gruntu należy bezzwłocznie zgłosić przedstawicielowi jednostki organizacyjnej Zamawiającego, na terenie której są prowadzone prace związane z realizacją Umowy oraz do Działu BHP i Ochrony Środowiska (Tel.: 7908, 8135).

 1. Zasady bezpieczeństwa pożarowego i gazowego oraz związanego z innymi zagrożeniami.

Wykonawca przy wykonywaniu Umowy na terenie zakładu Zamawiającego zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad:

 • kierujący pracami przedstawiciel Wykonawcy ma obowiązek ściśle współpracować z koordynatorem wyznaczonym przez Zamawiającego;
 • osoby, którym Wykonawca powierzył lub zlecił wykonywanie Usługi wykonujące prace w warunkach zwiększonego zagrożenia pożarowego lub gazowego są zobowiązane do stosowania zabezpieczeń przewidzianych dla danego rodzaju prac, zgodnie z posiadanym zezwoleniem na wykonanie prac pożarowo lub gazowo niebezpiecznych;
 • w przypadku pożaru lub innego zagrożenia (np. uszkodzenia elementów infrastruktury zakładu, rurociągów lub innych instalacji technologicznych, wycieku substancji niebezpiecznej do atmosfery, zbiorników, cieków wodnych, instalacji kanalizacyjnych lub gruntu itp.), należy bezzwłocznie powiadomić osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz Kierownika Zmiany – Dyspozytora Huty (tel. 8750)
 • w sytuacji nadzwyczajnego zagrożenia środowiska należy bezzwłocznie powiadomić Dział BHP i Ochrony Środowiska (tel. 7908);
 • w przypadku ogłoszenia potrzeby ewakuacji ludzi z rejonu prac, osoby którym Wykonawca powierzył lub zlecił wykonywanie Usługi są zobowiązane udać się niezwłocznie wyznaczonym drogami do miejsca zgromadzenia;
 • z chwilą przybycia Państwowej Straży Pożarnej, osoby którym Wykonawca powierzył lub zlecił wykonywanie Usługi są zobowiązane do przekazania wszystkich niezbędnych informacji dotyczących zaistniałej sytuacji, w tym również o podjętych działaniach, a następnie ściśle wykonywać polecenia kierującego akcją ratowniczo – gaśniczą.
 1. Zasady Systemu Zarządzania Energią ISO 50001.

Wykonawca  jest zobowiązany do:

 • alternatywnego wskazania na etapie przedstawiania ofert , oferty zakładającej możliwe do uzyskania oszczędności zużycia mediów przy zastosowaniu materiałów i urządzeń o możliwie najwyższej efektywności energetycznej, bardziej energooszczędnych względem dotychczas stosowanych;
 • osiągnięcia sprecyzowanych i zapisanych w umowie/zamówieniu oszczędności w zużyciu mediów przez Zamawiającego, które przewidział Wykonawca w wyniku zastosowania materiałów i urządzeń energooszczędnych przedstawionych w ofercie (jeśli takie zostały zaoferowane).

 

ZASADY DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA BHP

Wykonawca przy wykonywaniu Umowy na terenie zakładu Zamawiającego zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad:

 • osoby którym Wykonawca powierzył lub zlecił wykonywanie Usługi wykonujące prace na terenie zakładu Zamawiającego są zobowiązane do przestrzegania „Ogólnej Instrukcji BHP” opracowanej przez Zamawiającego;
 • przed przystąpieniem do wykonywania prac osoby, którym Wykonawca powierzył lub zlecił wykonywanie Usługi muszą zostać przeszkolone przez pracowników Zamawiającego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • po terenie zakładu Zamawiającego należy poruszać się wyłącznie drogami przeznaczonymi dla pieszych, a tam gdzie jest wspólna droga dla pieszych i pojazdów, należy poruszać się lewą stroną drogi;
 • na terenie hal można poruszać się wyłącznie oznaczonymi drogami i ciągami komunikacyjnymi;
 • należy stosować się do znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej, a także innych znaków ostrzegawczych oraz informacji dotyczących zagrożeń;
 • na terenie hal produkcyjnych należy bezwzględnie stosować hełmy ochronne, okulary ochronne, środki ochrony słuchu, pełne obuwie i odzież ochronną z długimi rękawami oraz nogawkami;
 • wszelkie usterki urządzeń elektrycznych, należy niezwłocznie zgłaszać przedstawicielowi jednostki organizacyjnej Zamawiającego, na terenie której są prowadzone prace związane z realizacją Usługi;
 • nie należy samowolnie oddalać się z ustalonego miejsca pobytu (miejsca wykonywania prac);
 • w razie wypadku lub nagłego zachorowania należy udzielić niezbędnej pomocy i poinformować Kierownika Zmiany – Dyspozytora Huty (tel. 8750) –

 

SIŁA WYŻSZA

 1. Strony Umowy nie ponoszą odpowiedzialności w razie niewykonania bądź nienależytego wykonania swoich zobowiązań wynikających z powodu Siły wyższej.
 2. Do Siły wyższej nie zalicza się:
 • zdarzenia zawinionego przez Stronę Umowy albo przez osobę trzecią, za którą ta Strona odpowiada;
 • braku środków finansowych, chyba że ich brak wynika z zaistnienia Siły wyższej.
 1. Strona, która stwierdzi wystąpienie Siły wyższej, ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym druga Stronę. Zawiadomienie o wystąpieniu Siły wyższej musi zawierać opis okoliczności zdarzenia oraz, jeżeli to możliwe, ocenę jego wpływu na wykonanie zobowiązań umownych, w tym na przewidziane w Umowie terminy.
 2. Strona dotknięta działaniem Siły wyższej podejmie wszelkie konieczne czynności zmierzające do ograniczenia skutków Siły wyższej w zakresie wykonania zobowiązań wynikających z Umowy.
 3. W przypadku ustania Siły wyższej, Strona zawiadomi o tym bezzwłocznie druga Stronę.
 4. Jeśli Wykonawca pozostaje pod wpływem działania Siły wyższej wpływającej na termin realizacji Usługi przez okres przekraczający 3 tygodnie, a dalsze wydłużanie terminu realizacji Umowy mogłoby spowodować u Zamawiającego szkodę, Zamawiający może rozwiązać Umowę za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku rozwiązania Umowy Strony sporządzą protokół inwentaryzacji i odbioru prac w toku, na dzień rozwiązania. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do inwentaryzacji, Zamawiający zastrzega sobie prawo samodzielnego, jednostronnego sporządzenia protokołu, który będzie wiązał Strony. W przypadku rozwiązania Umowy przez Zamawiającego Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za należycie wykonane do dnia rozwiązania Umowy prace, o ile zostały one odebrane przez Zamawiającego protokolarnie, Zamawiającemu zaś będą przysługiwać uprawnienia wynikające z gwarancji i rękojmi w odniesieniu do wykonanych przez Wykonawcę prac, bieg okresu gwarancji i rękojmi liczony będzie od dnia protokolarnego odebrania prac.

 

 • SPEŁNIENIE ŚWIADCZENIA
 1. Przedmiotem odbioru końcowego będzie całość Usługi wskazana w Umowie. Odbiory częściowe, wstępne, techniczne i inne, będą przeprowadzane, jeżeli tak ustalono w Umowie.
 2. Z czynności odbioru Usługi zostanie sporządzony przez Strony i podpisany przez uprawnionych przedstawicieli każdej ze Stron protokół odbioru.
 3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu, najpóźniej na jeden dzień przed dniem odbioru końcowego, wszelkie certyfikaty, atesty, świadectwa zgodności, itp. dotyczące materiałów użytych przy realizacji Usługi.
 4. Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady, Zamawiający ma prawo do odmowy dokonania odbioru Usługi i wyznaczenia odpowiedniego terminu na usunięcie wad.
 5. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający ma zagwarantowaną możliwość obniżenia wynagrodzenia, żądania wykonania Usługi objętej wadą po raz drugi lub odstąpienia od Umowy, zachowując przy tym prawo domagania się od Wykonawcy odszkodowania oraz kary umownej wynikającej z opóźnienia terminu realizacji Usługi lub kary umownej z powodu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 6. Po usunięciu wad przez Wykonawcę, zawiadomi on Zamawiającego o nowym terminie odbioru.
 7. Jeśli Zamawiający przekaże Wykonawcy należące do niego urządzenia, Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie urządzeń należących do Zamawiającego, w czasie, gdy przedmioty te będą znajdować się pod jego kontrolą. Po zakończeniu użytkowania Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu urządzeń w stanie niepogorszonym, jednakże Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania.

 

 • STANDARDY I WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA USŁUG
 1. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia kontroli jakości materiałów użytych przy wykonywaniu Usługi przed ich wykorzystaniem. Wykonawca jest w szczególności zobowiązany do sprawdzenia, czy materiały wykazują uzgodnione właściwości i czy nadają się do użytku wskazanego w Umowie lub użytku zwyczajowo przyjętego dla materiałów tego rodzaju. Wykonawca obowiązany jest do przeprowadzenia kontroli jakości zgodnie z rodzajem i znaczeniem towarów i najlepszą dostępną wiedzą w zakresie właściwości materiałów.
 2. Przed przystąpieniem do realizacji Usługi Wykonawca ma obowiązek zapoznania się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do prawidłowego jej wykonania.
 3. W przypadku, gdy podczas wykonywania Usługi na terenie zakładu Zamawiającego Wykonawca spowoduje szkodę, Wykonawca jest zobowiązany do jej niezwłocznego naprawienia. Brak odpowiednich działań ze strony Wykonawcy jest podstawą do jednostronnego odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym, z zastrzeżeniem możliwości dochodzenia wszelkich roszczeń związanych ze spowodowaną szkodą oraz niezrealizowaną Umową.

 

 • ZASADY RUCHU NA TERENIE ZAMAWIAJĄCEGO
 1. Jeżeli prace związane z realizacją Umowy są wykonywane na terenie zakładu Zamawiającego, to Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad ruchu osobowego i środków transportowych na terenach Zamawiającego objętych zintegrowanym systemem informatycznym kontroli dostępu osób i identyfikacji pojazdów na bramach wjazdowo-wyjazdowych według poniższych zasad:
 • osoby, którym Wykonawca powierzył lub zlecił wykonywanie Usługi mają prawo wejścia na teren zakładu Zamawiającego wyłącznie na podstawie przepustek tymczasowych wydawanych w formie karty zbliżeniowej; przepustka tymczasowa ważna jest z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem, na podstawie, którego można ustalić tożsamość;
 • zakończenie realizacji Usługi przez Wykonawcę jest równoważne z utratą ważności przepustek tymczasowych. W terminie 7 (siedmiu) dni Wykonawca jest zobowiązany zwrócić przepustki tymczasowe Zamawiającemu. W przypadku utraty lub niezwrócenia przepustek tymczasowych w terminie, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 100 (stu) złotych za każdą niezwróconą przepustkę tymczasową. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty naliczonych przez Zamawiającego kar umownych w terminie 14 dni od dnia doręczenia noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. Nota zostanie przesłana Wykonawcy na wskazany w Umowie adres do doręczeń;
 • każdy przypadek związany z utratą lub zniszczeniem przepustki tymczasowej należy niezwłocznie zgłaszać Zamawiającemu.

 

 1. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA INFORMACJI
 2. Strony Umowy zobowiązują się do niepozyskiwania w sposób nieuprawniony informacji od drugiej Strony, a także nieujawniania lub niewykorzystywania w sposób nieuprawniony informacji otrzymanych od drugiej Strony w związku z wykonaniem Umowy, posiadających wartość gospodarczą, w szczególności informacji handlowych, technicznych, technologicznych, organizacyjnych, finansowych oraz innych danych, w szczególności dotyczących procedur, rynków, klientów, produktów, strategii, składników majątku, zobowiązań oraz wyników finansowych, jak również innych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, chyba że Strona, do której należą informacje, wyrazi na to wyraźną pisemną zgodę drugiej Stronie.
 3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 dotyczący informacji stanowiących tajemnicę Zamawiającego i Wykonawcy wiąże Strony przez okres realizacji Umowy oraz po jej zakończeniu.
 4. Informacje stanowiące tajemnicę będą podlegać ochronie bez względu na formę ich pozyskania, ujawnienia lub wykorzystania (dokumenty pisemne, wykresy, projekty).
 5. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą informacji:
 • uzyskanych przez jedną ze Stron przed zawarciem Umowy;
 • uzyskanych od osób trzecich zgodnie z prawem oraz nie naruszających zobowiązań tych osób do nieujawniania takich informacji;
 • które są publicznie znane.
 1. Ochrona informacji stanowiących tajemnicę nie będzie dotyczyć obowiązku ich ujawniania w przypadkach wymaganych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Strony zobowiązują się powiadomić każdego swojego pracownika lub podwykonawcę związanego z wykonaniem Umowy o obowiązku zachowania tajemnicy. Osoby, którym udostępniono informacje składają oświadczenie o zachowaniu tajemnicy na drukach zgodnych ze wzorem określonym przez Zamawiającego.
 3. Zamawiający może na piśmie zażądać zwrotu materiałów zawierających informacje stanowiące tajemnicę w dowolnym terminie. W czasie 7 dni od otrzymania takiego żądania Wykonawca zwróci ich oryginały oraz zniszczy wszystkie pisemne i elektroniczne kopie tych informacji, a także w tym samym terminie złoży Zamawiającemu pisemne oświadczenie potwierdzające zniszczenie wszystkich kopii zwróconych informacji, chyba, że powyższe działanie będzie niemożliwe ze względu na powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. W zakresie, w jakim do wykonania Umowy potrzebny jest Wykonawcy dostęp do zasobów informacyjnych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących u Zamawiającego przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym dokonać z Zamawiającym ustaleń co do sposobu wymiany informacji pomiędzy Stronami. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy dodatkowe przepisy obowiązujące u Zamawiającego z zakresu bezpieczeństwa i ochrony informacji. Brak takiego udostępnienia do momentu zawarcia Umowy zwalnia Wykonawcę z odpowiedzialności za naruszenie zobowiązania, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
 5. W przypadku naruszenia obowiązków określonych w ust. 1-8 powyżej, Strony ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane ujawnieniem informacji na zasadach określonych w szczególności w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 6. Strony zobowiązują się do zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Jeżeli w ramach wykonywania Umowy zajdzie konieczność powierzenia przetwarzania danych osobowych dostarczonych przez Zamawiającego, Strony uzgodnią zasady powierzenia ich przetwarzania na podstawie odrębnej umowy, o której mowa w art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO).
 7. Niezależnie od powyższego, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiający informuje, iż Administratorem danych osobowych Wykonawcy, jego przedstawicieli i pracowników, pozyskanych w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy jest: Liberty Częstochowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, ul. Kucelińska 22, 42-207 Częstochowa (dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Zamawiającego: rodo@libertyczestochowa.pl ). Dane osobowe Wykonawcy, jego przedstawicieli i pracowników będą przetwarzane na podstawie mających zastosowanie wymagań prawnych nakładanych na Administratora:
 • 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu:
 1. weryfikacji niezbędnych uprawnień i kwalifikacji wymaganych przepisami prawa, którymi muszą wykazać się pracownicy Wykonawcy tam, gdzie jest to niezbędne i będą przetwarzane przez okres realizacji czynności wymagających tychże uprawnień lub kwalifikacji;
 2. rejestracji i obsługi incydentów bezpieczeństwa informacji i będą przetwarzane przez okres 5 lat od daty wystąpienia incydentu;
 3. wypełnienia innych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze i będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa nakładanymi na Administratora.
 • 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu:
 1. utrzymywania kontaktu służbowego i będą przetwarzane przez okres obowiązywania i realizacji Umowy lub okres wymagany przepisami prawa nakładanymi na Administratora;
 2. zapewnienia ochrony prawnej Administratora, w szczególności w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami i będą przetwarzane przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony prawnej, w szczególności na czas przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 3. Dane osobowe Wykonawcy, jego przedstawicieli i pracowników Administrator uzyskał w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy.
 4. Dane osobowe Wykonawcy, jego przedstawicieli i pracowników będą przechowywane przez okres równy najdłuższemu okresowi przetwarzania danych osobowych spośród tych wymienionych w ust. 11 powyżej.
 5. Dane osobowe Wykonawcy, jego przedstawicieli i pracowników mogą zostać udostępnione upoważnionym podmiotom, w szczególności: kancelariom prawnym, firmom doradczym, dostawcom systemów informatycznych, z którymi współpracuje Administrator, jak również podmiotom i organom, względem których Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Wykonawcy, jego przedstawicielom i pracownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu.
 7. Wykonawcy, jego przedstawicielom i pracownikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolnie, jednak ich podanie może warunkować zawarcie lub wykonywanie Umowy.
 9. Dane osobowe Wykonawcy, jego przedstawicieli i pracowników nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 10. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, aby wszyscy jego przedstawiciele i pracownicy, których dane są przetwarzane przez Administratora w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy, zapoznali się z informacjami, o których mowa w niniejszym paragrafie w terminach wskazanych w art. 14 ust. 3 RODO.

 

 • CESJA PRAW

Strony wyłączają możliwość przelewu wierzytelności wynikających z Umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego.

 

 

 • GWARANCJA I RĘKOJMIA ZA WADY
 1. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego, za wyjątkiem okresu rękojmi za wady prawne, którego bieg rozpoczyna się stosownie do treści art. 576 Kodeksu Cywilnego.
 2. Przedmiot i warunki gwarancji określa dokument gwarancji, który Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu.
 3. Zamawiający może dochodzić roszczeń po upływie obowiązywania rękojmi lub gwarancji, jeżeli zgłosił Wykonawcy wadę przed ich upływem. Zgłoszenie może być dokonane pisemnie, przy zastosowaniu faksu, poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 4. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi Wykonawca ponosi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 5. W razie nieusunięcia wad przez Wykonawcę na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym,Zamawiający ma prawo usunąć wady samodzielnie lub za pomocą osoby trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
 6. Jeśli w Umowie przewidziane zostały obowiązki gwarancyjne Wykonawcy wobec Zamawiającego, gwarancja nie wyłącza i nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających
  z przepisów o rękojmi za wady.

 

 • KARY UMOWNE
 1. Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych:
 • z tytułu opóźnienia w terminie wykonania Umowy, chyba że Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie Umowy w terminie – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w Umowie, za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w Umowie, jednakże nie więcej niż 30 % wynagrodzenia brutto;
 • z tytułu opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji, chyba że Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowiązku w terminie – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w Umowie, za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w Umowie lub przez Zamawiającego do usunięcia wad, jednakże nie więcej niż 30 % wynagrodzenia brutto;
 • w razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (niezależnie od podstawy prawnej) – w wysokości 30 % wynagrodzenia brutto;
 • Wykonawca świadczący usługi na terenie zakładu Zamawiającego, w przypadku dopuszczenia się przez Wykonawcę lub osoby, którym Wykonawca powierzył lub zlecił wykonywanie Usługi, naruszeń określonych w Tabeli kar umownych, stanowiącej Załącznik nr 1 do OWZU, za każde naruszenie zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości określonej w wyżej wymienionej Tabeli. W przypadku naruszeń trwających dłużej niż jeden dzień, kara umowna będzie naliczana za każdy dzień istnienia naruszenia. Naruszenie powinno być stwierdzone protokołem podpisanym przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.
 1. Łączna wysokość kar umownych przysługujących Zamawiającemu na podstawie Umowy nie może przekroczyć 75 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w Umowie.
 2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty naliczonych przez Zamawiającego kar umownych w terminie 14 dni od dnia doręczenia noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. Nota zostanie przesłana Wykonawcy na wskazany w Umowie adres do doręczeń.
 3. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych.
 4. Postanowienia dotyczące kar umownych są postanowieniami o charakterze samoistnym, a odstąpienie od Umowy lub przedterminowe wygaśnięcie Umowy z innych przyczyn, niezależnie od podstawy prawnej, nie powoduje utraty przez nie mocy.
 5. Wierzytelności z tytułu kary umownej mogą być potrącane z wierzytelności przysługujących Wykonawcy względem Zamawiającego, w tym z wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia wynikającego z Umowy. Potrącenie jest dokonywane przez złożenie Wykonawcy pisemnego oświadczenia w tym przedmiocie.

 

 • PODSTAWY I TRYB ODSTĄPIENIA LUB ZAWIESZENIA UMOWY
 1. Zamawiający ma prawo do:
 • odstąpienia od Umowy w przypadku powstania u Zamawiającego sytuacji ekonomiczno-finansowej, powodującej ograniczenie zakupu Usług, pod warunkiem że Wykonawca nie rozpoczął jeszcze prac związanych z realizacją Usługi;
 • odstąpienia od Umowy w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków dotyczących ochrony środowiska, przeciwpożarowych lub BHP;
 • zawieszenia wykonywania prac określonych w Umowie z przyczyn ekonomiczno-finansowych powstałych u Zamawiającego, bez możliwości dochodzenia odszkodowań przez Wykonawcę z tego tytułu. Nie wyklucza to pokrycia poniesionych przez Wykonawcę kosztów nabycia materiałów w ramach już zrealizowanej Usługi.
 1. Powyższe zapisy oraz zapisy przewidziane w Umowie, nie pozbawiają Zamawiającego prawa do odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia w przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym lub w innych przepisach prawa.
 2. W przypadku przedterminowego wygaśnięcia Umowy, niezależnie od podstawy prawnej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu należycie wykonanej części Umowy.

 

 1. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEZATRUDNIANIU OSÓB ZATRUDNIONYCH U ZAMAWIAJĄCEGO

Wykonawca oświadcza, że w okresie obowiązywania Umowy zobowiązuje się do niezatrudniania przy wykonywaniu Umowy na jakiejkolwiek podstawie prawnej, czy to umowy o pracę, czy umowy cywilnoprawnej, osób zatrudnionych u Zamawiającego.

 

 • UBEZPIECZENIE
 1. Jeżeli z Umowy wynika obowiązek Wykonawcy do posiadania ubezpieczenia, zastosowanie znajdują poniższe postanowienia.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ogólnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC), którego przedmiotem będzie odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w związku z wykonywaniem prac objętych Umową, przez cały okres realizacji Umowy, w tym do odnawiania polis ubezpieczeniowych w wymaganym zakresie.
 3. Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać warunków zawartych umów ubezpieczenia. Skutki uchybienia obowiązkom i wymaganiom przewidzianym w warunkach ubezpieczenia przez podwykonawców obciążają Wykonawcę.
 4. Wykonawca zobowiązany jest na pisemne żądanie Zamawiającego przekazać mu kopie polis potwierdzających zawarcie umów wymienionych w ust. 1 wraz z potwierdzeniem opłacenia składek lub wymagalnych rat składek.
 5. W każdym czasie wykonywania Umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedłożenia pisemnej informacji ubezpieczyciela o rzeczywistej wysokości sumy gwarancyjnej, sumy ubezpieczenia lub limitu odpowiedzialności.
 6. W przypadku niedotrzymania warunku posiadania ważnego ubezpieczenia przez okres ważności Umowy, Zamawiający może wstrzymać prace ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności odmówić wpuszczenia Wykonawcy na teren wykonywania prac lub wstrzymać zaliczkowe płatności za kolejne etapy realizacji Umowy do czasu spełnienia przez Wykonawcę wszystkich wymogów ubezpieczeniowych. Jeżeli wstrzymanie prac skutkować będzie opóźnieniem w ich wykonaniu, będzie to uznane za opóźnienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a wstrzymanie płatności nie będzie powodować obowiązku Zamawiającego zapłaty odsetek za opóźnienie.
 7. W przypadku Wykonawców działających wspólnie (konsorcjum) wszyscy członkowie konsorcjum muszą być objęci wymaganym ubezpieczeniem. Obowiązki dotyczące spełnienia wymogów ubezpieczeniowych obciążają lidera konsorcjum.
 8. Przeniesienie przez Wykonawcę praw z umowy ubezpieczenia na osobę trzecią wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.
 9. Obowiązki ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 – 8, mają odpowiednie zastosowanie do podwykonawców, z których usług zamierza korzystać Wykonawca na potrzeby realizacji Umowy.

 

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Wszelkie zmiany Umowy, jak również jej zawieszenie, rozwiązanie, wypowiedzenie i odstąpienie, wymagają takiej formy w jakiej Umowa została zawarta lub formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle obowiązywania i realizacji Umowy rozstrzygane winny być przez Sąd Rejonowy w Częstochowie lub Sąd Okręgowy w Częstochowie, odpowiednio w zależności od wartości przedmiotu sporu.
 4. Spory nie będą poddawane pod jurysdykcję sądów polubownych, arbitrażowych i tym podobnych.
 5. Wszelkie załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.

 

 

Tabela kar umownych za naruszenie przepisów BHP i innych przez podmioty zewnętrzne świadczące Usługi na rzecz Liberty Częstochowa sp. z o. o. (wysokość kar w PLN)

 

Wykonywanie prac bez wymaganych dokumentów dopuszczeniowych (w tym notatka wejścia w teren, projekt organizacji robót, itp.) – 2500

Obsługa maszyn, urządzeń dźwignicowych oraz pojazdów bez właściwych uprawnień – 1000

Dopuszczenie do wykonywania prac bez przeszkolenia w zakresie BHP zgodnego z wewnętrznymi wymaganiami Zamawiającego – 1500

Wykonywanie prac na wysokości bez odpowiedniego zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości – 2000

Użytkowanie rusztowań niezgodnie z przepisami (w tym nieodebranie przez osoby uprawnione) – 1000

Palenie tytoniu, papierosów elektronicznych  lub nowatorskich wyrobów tytoniowych w pomieszczeniach na terenie Huty, oprócz miejsc do tego przeznaczonych, odpowiednio przystosowanych oraz wyraźnie oznaczonych – 500

Próba wejścia lub przebywanie na terenie zakładu Zamawiającego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających – 5000

Niestosowanie odpowiedniej odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej – 1000

Nieprzestrzeganie przepisów o ruchu drogowym (w tym poruszanie się ciągami innymi niż wyznaczone, niezgodnie z zasadami ruchu obowiązującymi na terenie zakładu Zamawiającego, zastawianie ciągów komunikacyjnych lub podjazdów dla karetek) – 1000

Naruszenia systemu przepustkowego (w tym używanie cudzych przepustek, podrabianie przepustek itp.) – 2500

Stosowanie niesprawnych maszyn i narzędzi, nieposiadających w pełni sprawnych urządzeń ochronnych – 1000

Brak wydzielenia i oznakowania stref niebezpiecznych podczas wykonywania prac na wysokości lub innych wymaganych wewnętrznymi zapisami – 1000

Uszkodzenie lub demontowanie urządzeń służących bezpieczeństwu (w tym barierki, znaki bezpieczeństwa, osprzęt ppoż) – 2000

Przechowywanie substancji i preparatów niebezpiecznych w niewłaściwych opakowaniach – 500

Niewłaściwa gospodarka odpadami (w tym składowanie lub magazynowanie odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym lub w nieprawidłowy sposób) – 1000

Kradzież lub próba kradzieży – 5000

Stosowanie odzieży roboczej bez logo z nazwą firmy lub bez identyfikatora z nazwą firmy – 500.