Poland | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy North Macedonia Poland Luxembourg
  • 28 grudnia, 2022
  • Bez kategorii

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2021

Liberty Częstochowa Sp. z o.o. („Spółka”), wypełniając obowiązki wynikające z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800), niniejszym publikuje informację o realizowanej strategii podatkowej w roku podatkowym 2021.

W ramach realizowanej w 2021 roku strategii podatkowej Spółka stosowała wewnętrzne procesy i procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, co zapewniało ich prawidłową realizację. W 2021 roku Spółka w szczególności realizowała następujące czynności:

a. sporządzała wszelkie wymagane deklaracje podatkowe, które podlegały dodatkowej wewnętrznej weryfikacji, składała deklaracje do odpowiednich organów oraz dokonywała terminowych wpłat należności podatkowych,

b. wystawiała faktury sprzedaży, z zachowaniem zasad należytej weryfikacji uwzględnionych danych oraz statusu kontrahentów,

c. dokonywała zakupów, z zachowanie wewnętrznych zasad zatwierdzania wydatków, realizowania płatności oraz prawidłowego rozliczania dokumentów zakupowych,

d. rozliczała podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym sporządzała, podpisywała i przesyłała deklaracje podatkowe oraz dokonywała terminowej wpłaty tego podatku,

e. rozstrzygała wszelkie wątpliwości podatkowe, w tym przede wszystkim kwestie dopuszczalności rozpoznania kosztów podatkowych oraz odliczenia podatku VAT naliczonego, po przeprowadzeniu konsultacji wewnętrznych, a także skorzystaniu z rekomendacji wyspecjalizowanych zewnętrznych doradców podatkowych,

f. realizowała obowiązki związane z przeciwdziałaniem niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR),

g. realizowała obowiązki związane z koniecznością uiszczania podatku u źródła, w tym przede wszystkim weryfikowała czy są spełnione przesłanki umożliwiające zastosowanie obniżonej stawki lub zwolnienia od podatku u źródła,

h. realizowała obowiązki ustawowe w zakresie cen transferowych, w tym sporządzała stosowną dokumentację oraz składała wymagane oświadczenia,

i. stale monitorowała nowelizacje przepisów prawa podatkowego oraz zasady implementacji nowych obowiązków ustawowych,

j. przestrzegała wewnętrznych zasad uczestnictwa w postępowaniach podatkowych, w tym zasad współpracy z organem podatkowym w przypadku czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej,

k. w przypadku potencjalnych naruszeń związanych z rozliczeniami podatkowymi, każdy pracownik zobowiązany był zgłosić zidentyfikowane naruszenie, jednak w 2021 r. nie zostały zgłoszone żadne informacje o naruszeniach w zakresie spraw podatkowych,

l. archiwizowała dokumenty związane z dokonywanymi rozliczeniami podatkowymi przede wszystkim w formie papierowej, a częściowo również elektronicznej, oraz przechowywała je przez okres wymagany przepisami prawa; dostęp do archiwizowanych dokumentów był ograniczony wyłącznie do wyznaczonego pracownika administracyjnego.

Realizowane przez Spółkę wyżej wskazane czynności podatkowe uwzględniają specyfikę funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz zapewniają rzetelne i terminowe wywiązywanie się z obowiązków podatkowych, a także minimalizują ryzyko powstania nieprawidłowości natury podatkowej. W ramach wskazanych czynności Spółka dodatkowo określiła zakres odpowiedzialności poszczególnych pracowników za prawidłowe wykonywanie obowiązków związanych z rozliczeniami podatkowymi.

Spółka realizuje obowiązki podatkowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w szczególności poprzez terminowe składanie właściwych deklaracji podatkowych, dokonywanie wpłaty należności podatkowych, uiszczanie wszelkich innych wymagalnych należności publicznoprawnych, prowadzenie stosownej dokumentacji związanej z rozliczeniami podatkowymi oraz jej archiwizowanie przez wymagany okres czasu, a także realizowanie obowiązków związanych z prowadzeniem dokumentacji cen transferowych.

W 2021 roku Spółka była podatnikiem z tytułu:

a. podatku dochodowego od osób prawnych,

b. podatku od towarów i usług,

c. podatku od nieruchomości,

d. podatku akcyzowego.

W 2021 roku Spółka była płatnikiem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

W 2021 roku Spółka realizowała następujące transakcje z podmiotami powiązanymi (w tym z podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej), których wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki:

  1. Liberty Ostrava A.S. (spółka prawa czeskiego):
  • transakcje sprzedaży usług przerobu stali – 1 118 536 448,38 zł,
  • kompensata z tytułu rozliczenia różnych wydatków – 88 031 140,22 zł,
  • otrzymywana zaliczka – 98 729 400,00 zł,
  1. Liberty Galati S.A. (spółka prawa rumuńskiego):
  • otrzymana zaliczka – 99 132 390,00 zł,
  1. Infrabuild Recycling Sp. z o.o. (dawniej: Liberty Metal Recykling Europe Sp. z o.o.):
  • transakcje zakupu złomu – 127 970 559,11 zł.

W 2021 roku Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

W 2021 roku Spółka nie występowała z wnioskami o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, indywidualnej interpretacji podatkowej, wiążącej informacji stawkowej ani wiążącej informacji akcyzowej.

W 2021 roku Spółka nie przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej żadnej informacji o schematach podatkowych w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r. poz.1540). Jednocześnie w Spółce wdrożona została procedura dotycząca realizacji obowiązków związanych z przeciwdziałaniem niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR), która jest realizowana m.in. poprzez dokonywanie okresowej, wewnętrznej weryfikacji zdarzeń występujących w Spółce, które potencjalnie mogłyby skutkować obowiązkiem przekazania informacji o schemacie podatkowym.

W 2021 roku Spółka nie podejmowała ani nie planowała żadnych działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość jej zobowiązań podatkowych lub zobowiązań podatkowych podmiotów powiązanych.