Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland Luxembourg Hungary

Abstrakt:     
Hlavním cílem projektu je tvorba automatického systému, umožňujícího optimalizaci teploty oceli pro kontinuální odlévání. Z hlediska kontextu stávajících výzkumných aktivit hlavního uchazeče je projekt v souladu s dalšími výzkumnými projekty v oblasti vývoje řídících a technologických postupů a zařízení, které by měly zajistit dlouhodobou konkurenceschopnost. Jedná se o reakci podniku na trend automatizace, robotizace a digitalizace (Průmysl 4.0). Kromě hlavního cíle si řešitelé kladnou další dílčí cíle:

 • Snížení energetických ztrát v procesu sekundární metalurgie
 • Zvýšení úrovně automatizace procesu výroby oceli
 • Zvýšení produktivity práce
 • Zvýšení bezpečnosti práce
 • Zvýšení jakosti produkované oceli
 • Zvýšení výrobnosti ocelárny

Abstract:
The main goal of the project is the creation of an automatic system enabling the optimization of the temperature of the steel for continuous casting. In view of the context of the main applicant’s current research activities, the project is in line with other research projects in the field of management and technology procedures and equipment that should ensure long-term competitiveness. It is the reaction of the company to the trend of automation, robotization and digitization (I4.0). In addition to the main goal, the solvers have further partial goals:

 • Reduction of energy losses in the secondary metallurgy
 • Increase the level of automation of the steelmaking
 • Increase the labor productivity
 • Increase work safety
 • Increase the quality of the steel
 • Increase the SM capability

Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci programu TREND:

TAČR – program Trend