Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland

Závod 5 - Doprava

Závod 5 – Doprava zajišťuje pro akciovou společnost tyto činnosti:
vypracovává koncepci rozvoje dopravního systému
zpracovává plány rozvoje dopravních kapacit a plány přepravy včetně přepravních smluv, harmonogramů doprav apod.,
provozuje železniční dráhu – vlečku Liberty Ostrava a. s. a další železniční dráhy – vlečky na základě vydaných úředních povolení;
provozuje drážní dopravu na železniční dráze – vlečce Liberty Ostrava a. s. a na dalších železničních drahách – vlečkách na základě vydaných licencí;
zpracovává smlouvy o styku drah, o provozování dráhy a o provozování drážní dopravy,
provádí odborná školení, zkoušky a přezkoušení pro zajištění odborné způsobilosti zaměstnanců, zúčastněných na provozování dráhy a drážní dopravy,
zpracovává rozbory a statistické výkazy v oblasti dopravy,
zajišťuje a koordinuje zaměstnaneckou dopravu ve vztahu k dopravcům,
obstarává účetní styk s ČD Cargo, a.s., příp. s dalšími dopravci, spolupracuje při reklamačním řízení,
provádí činnosti celního deklaranta při dovozu a v režimech s ekonomickým účinkem, řídí metodicky celní činnost v těchto oblastech;
provádí činnosti spojené s vyhotovováním podkladů pro výkaz INTRASTAT – přijetí, spolupodílí se na metodickém řízení této činnosti,
vykonává činnosti k zabezpečení požadavků na kolejovou dopravu a silniční osobní dopravu,
řídí kolejový provoz a provozní vztahy k ČD Cargo, a.s., SŽDC, výrobním závodům, sousedním vlečkám a externím dopravcům,
provádí ekonomickou agendu dopravního systému v návaznosti na vyúčtování nákladů a výkonů spojených s dopravou,
zajišťuje komerční a vozovou službu,
zajišťuje monitorování radiace vozových a silničních zásilek,
vyřizuje likvidaci škod a pojistných případů dopravních prostředků ve spolupráci s příslušnými útvary vedení a. s.,
koordinuje požadavky na dopravní činnost,
provádí nebo zabezpečuje údržbu a opravy tratí, sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, lokomotiv, speciálních kolejových vozidel, železničních vozů, osobních a užitkových silničních vozidel, multikár, vnitropodnikových komunikací a jejich osvětlení, údržbu zeleně, zabezpečuje provoz, údržbu a opravy silničních a kolejových vah
zajišťuje údržbu a opravy majetku svěřeného do správy závodu,
zavádí, udržuje, prověřuje a zlepšuje systém jakosti dle EN ISO 9001:2008, systém environmentálního řízení dle EN ISO 14001:2004 a systém bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001:2007 a ČSN EN ISO 50001:2011,
vykonává dohled nad studenou částí odvalového hospodářství (haldy) a.s.,
provozuje osobní dopravu včetně autobusové,
spolupracuje s útvarem Nákupu při plánování dodávek rud;
koordinuje a řídí dojezdy vlaků se surovinami pro závod 12 – Vysoké pece;
zajišťuje obsluhu rudných výklopníků;
zajišťuje vykládku vozů se surovinami pro závod 12 – Vysoké pece;
obsluhuje pásové dopravníky z míst vykládky surovin pro závod 12 – Vysoké pece.
Pro externí zákazníky zajišťuje tyto služby:
provozování dráhy na vlečce Calumite s.r.o., na základě vydaného úředního povolení,
provozování drážní dopravy na vlečkách VÍTKOVICE Doprava, VÍTKOVICE, a.s. – Kovárna, VÍTKOVICE STEEL, Válcovna za studena, Calumite s.r.o., CENTROMAT a CENTROMAT I na základě udělených licencí,
odborná školení, zkoušky a přezkoušení pro zajištění odborné způsobilosti externích dopravců provozujících drážní dopravu na vlečce Liberty Ostrava a.s.,
dopravní obsluhu pro dceřiné a ostatní společnosti na základě uzavřených smluv,
přepravu osob silničními motorovými vozidly.