Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland

Závod 12 - Vysoké pece

Závod Vysoké pece disponuje čtyřmi vysokými pecemi. V současné době je pro naplnění požadavků odběratelů surového železa dostatečný provoz dvou vysokých pecí s roční kapacitou výroby přes 2 miliony tun surového železa.

Převážná část produkce tekutého surového železa je spotřebovávána závodem 13 – Ocelárna, zhruba 3,5 % produkce surového železa je zpevňováno na licím stroji, a to v několika sortimentních třídách dle požadavků zákazníků na chemické složení těchto pevných ocelárenských nebo slévárenských surových želez. Objemově nejmenší část produkce (asi 0,5 %) je určena pro slévárnu společnosti Liberty Engineering Products Ostrava s.r.o..

Vysokopecní rudná vsázka je prioritně zajišťována spékáním prachových rud ve vlastním provoze 121 – Aglomerace, zbývající část vsázky tvoří pelety, kusové rudy a rovněž druhotné suroviny. Vysokopecní koks je dodáván sousedním závodem 10 – Koksovna, část metalurgického koksu a ostatní paliva jsou nakupována z externích zdrojů.

Mimo výrobu surového železa a aglomerátu, který je pouze pro vlastní spotřebu, jsou externím zákazníkům prodávány výrobky z vysokopecní strusky, a to jednak struskové kamenivo v několika granulometrických sortách vyráběných zejména pro stavební účely a dále vysokopecní granulát pro další zpracování v cementárnách a sklárnách.

Sortiment výroby surového železa i struskových výrobků splňuje požadavky norem ČSN EN ISO 9001, 14001, 45001 a 50001 a byl každoročně pravidelně certifikován externí certifikační společností (TUV NORD, Bureau Veritas, apod.). Certifikační orgán potvrdil shodu systému řízení jakosti pro výrobu a dodávání ocelárenského a slévárenského surového železa a výrobků z vysokopecní strusky s normou ČSN EN ISO 9001.