Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia

Politika IMS

Politika integrovaného systému řízení (IMS) v Liberty Ostrava a.s., Liberty Engineering Products Ostrava s.r.o., Liberty Technotron s.r.o. a Liberty Commercial Czech Republic k.s.

ikona Ke stažení ve formátu .pdf

Společnost Liberty Ostrava a.s. je integrovaný hutní podnik. Produkce společnosti je tvořena výrobou koksu a koksochemických výrobků, surového železa, plynule litých předlitků, dlouhých, plochých a trubkových výrobků, svodidel a důlních ocelových výztuží.

Společnost Liberty Engineering Products Ostrava s.r.o. je 100% dceřinou společností Liberty Ostrava a.s. a je výrobcem strojírenských výrobků a odlitků.

Společnost Liberty Technotron s.r.o. je 100% dceřinou společností Liberty Ostrava a.s. a je výrobcem jader magnetických obvodů.

Společnost Liberty Commercial Czech Republic k.s. je 100% dceřinou společností Liberty Ostrava a.s. a zajišťuje obchodní činnosti a realizaci prodeje.

Spokojenost zákazníků a zainteresovaných stran, kvalita výrobků a služeb, ochrana životního prostředí, hospodaření s energií, bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců a prevence závažných havárií patří k nejvyšším prioritám výše uvedených společností. Jako nedílnou součást systému řízení společnosti zavedly a certifikovaly systém integrovaného řízení dle EN ISO 9001, EN ISO 14001, ISO 45001, EN ISO 500011 a zákona č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií.
Na vybraných výrobních provozech společnost Liberty Ostrava a.s. implementovala některé požadavky standardu IATF 16949.

K zabezpečení a dalšímu rozvoji IMS se společnosti zavazují:

1. Při dodržování legislativních požadavků na kvalitu, ochranu životního prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců a hospodaření s energií, kterým společnosti v těchto oblastech podléhají, neustálým zlepšováním:

• Zvyšovat spokojenost zákazníků a všech zainteresovaných stran s kvalitou poskytovaných výrobků, procesů a služeb:
– rozšiřováním nabídky sortimentu výrobků dle požadavků zákazníků za dodržení požadované kvality;
– zvyšováním způsobilosti /výkonnosti výrobních procesů.

• Předcházet znečištění a snižovat negativní vlivy naší činnosti na životní prostředí:
– snižováním množství produkovaných odpadů a maximálním využíváním vedlejších produktů jako surovin;
– snižováním množství škodlivin vypouštěných do jednotlivých složek životního prostředí, včetně snižování produkce skleníkových plynů;
– efektivním využívaním a snižováním spotřeby surovin a energií;
– postupným odstraňováním starých ekologických zátěží;

• Prevencí předcházet možnosti vzniku mimořádných situací, jejichž důsledky by mohly mít negativní vliv na zdraví zaměstnanců, životní prostředí a majetek, zvyšovat úroveň ochrany zdraví a pracovního prostředí:
– pokračováním v soustavné analýz rizik souvisejících s technologickými procesy a s provozováním technických zařízení, využívat tyto analýzy při zavádění bezpečnostních standardů do praxe;
– minimalizovat počet pracovních úrazů, nemoci z povolání, nehod a havárií.

• Snižovat finanční náročnost při hospodaření s energií:
– podporou nákupu energeticky úsporných produktů a služeb;
– podporou a realizací návrhů ke zlepšování energetické hospodárnosti.

2. Komunikovat a spolupracovat s místní správou, veřejností a zákazníky a tím vytvářet dobrou image společností, podávat objektivní informace o aktivitách v oblasti hospodaření s energií a o vlivech společností na životní prostředí a bezpečnost občanů.

3. Motivovat zaměstnance a zvyšovat jejich povědomí, odborné znalosti a dovednosti v oblasti zabezpečování kvality, ochrany životního prostředí, hospodaření s energií, bezpečnosti práce a prevence závažných havárií.

K zajištění Politiky IMS se vedení společností zavazuje:

a) udržovat, rozvíjet a neustále zlepšovat IMS;
b) sledovat vývoj právních a jiných požadavků a vytvářet podmínky pro jejich plnění;
c) rozpracovat Politiku IMS do konkrétních cílů a provádět jejich pravidelné vyhodnocení;
d) vytvářet a poskytovat dostatečné materiálové, lidské a finanční zdroje,
e) projednat s pracovníky a jejich zástupci vytvoření, zavedení a udržování politiky IMS, vč. jejich spoluúčasti.

Od zaměstnanců (pracovníků) se očekává:

a) odpovědný přístup k plnění všech stanovených úkolů;
b) dodržování dokumentovaných postupů a předpisů společností;
c) aktivní přístup k růstu osobní kvalifikace a kompetencí;
d) hledání možností zlepšování kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a snižování energetické náročnosti v rámci svých pracovišť.


1 Certifikace dle EN ISO 50001 mimo Liberty Technotron a Liberty Commercial CR